Dây đai DC70

Dây đai DC70
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 DÂY ĐAI quạt gió két nước RF3405 KV404-20090 111,000
020 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT,C59) 0kg 2 KV404-20100 930,000
030 DÂY ĐAI CHỮ V, BỘ Đập (V-BELT,C52) 0kg 2 KV404-20110 830,000
040 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT,B107) 0kg 1 KV404-20050 248,000
050 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT(B54,HARVEST)) 0kg 1 KV404-20030 339,000
060 DÂY ĐAI CHỮ V (BELT,V(B46)) 0kg 1 KV404-20080 289,000
070 DÂY ĐAI CHỮ V, MÁY ĐẬP (V-BELT(B104,THRESHING)) 0kg 1 KV404-20070 396,000
080 DÂY ĐAI CHỮ V, XYLANH ĐẬP (V-BELT(C96,THRESHING)) 0kg 2 KV404-20060 637,000
090 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT(B66,SHAKING)) 0kg 1 KV404-20040 158,000

Dây đai DC35

Dây đai DC35
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT(FAN,38REC)) 0.05kg 1 KV509-10260 80,000
020 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT(C63)) 0.4kg 1 KV509-10220 769,000
030 DÂY ĐAI CHỮ V,CỤM (V-BELT,ASSY) 0.4kg 1 5T081-12150
040 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT) 0kg 1 KV509-10240 348,000
050 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT) 0.313kg 1 KV509-10200 395,000
060 DÂY ĐAI CHỮ V,CỤM (V-BELT,ASSY) 0kg 1 5T081-65800
070 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT) 0.5kg 1 KV509-10190 478,000
080 DÂY ĐAI CHỮ V,CỤM (V-BELT,ASSY) 0kg 1 5T081-65200
090 DÂY ĐAI CHỮ V (V BELT) 0.25kg 1 KV509-10250 194,000

Dây đai DC93

Dây đai DC93
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Dây curoa (BELT,V) 0.130kg 1 W8397-20090 133,000
020 Dây curoa (V-BELT(C69,COG)) 0.000kg 2 W83AN-20101 1,054,000
030 Dây curoa (V-BELT(C58,COG)) 0.000kg 2 W83AN-20111 886,000
040 Dây curoa (V-BELT(B124)) 0.000kg 1 W8397-20050 368,000
050 Dây curoa (V-BELT(C52,HARVEST)) 0.000kg 1 W8397-20030 520,000
060 Dây curoa (V-BELT,C45) 0.000kg 1 W8397-20080 401,000
070 Dây curoa (V-BELT(B119)) 0.000kg 1 W8397-20070 582,000
080 Dây curoa (V-BELT(C106,THRESH)) 0.000kg 2 W8397-20060 847,000
090 Dây curoa (V-BELT(B71,SHAKING)) 0.000kg 1 W8397-20040 192,000
messenger
zalo