Phao giữa

Phao giữa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 FLOAT,MIDDLE (1) ( (0.000g) (Phao) PR151-48112 753,000
020 BRACKET,FRONT (1) ( (0.000g) (Bát kẹp) PR151-48120 92,000
030 BOLT,W SEMS(LARGE WASHER) (2) ( (0.005g) (Bu lông) 01027-50620 5,000
040 BRACKET,REAR (1) ( (0.000g) (Bát kẹp) PR151-48150 70,000
045 BRACKET,FLOAT (1) ( (0.000g) (Giá đỡ) PR151-48180 9,000
050 BOLT,SEMS (2) ( (0.006g) (Bu lông) 01023-50620 5,000
060 PIN,CENTER FLOAT (1) ( (0.000g) (Chốt) PR151-71240 13,000
070 SNAP PIN(8,HOLD) (1) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000

Thanh liên kết phao giữa

Thanh liên kết phao giữa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 GUIDE (1) ( (0.000g) (Dẫn hướng) PR151-48212 71,000
020 PIN,JOINT (1) ( (0.015g) (Chốt) 05122-50835 11,000
030 SNAP PIN(8,HOLD) (1) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000
040 LINK (1) ( (0.000g) (Khớp nối) PR151-48220 70,000
050 COLLAR (1) ( (0.000g) (Vòng đệm) PR151-48260 17,000
060 PIN,JOINT (2) ( (0.033g) (Chốt) 05122-50880 15,000
070 SNAP PIN(8,HOLD) (2) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000
080 ROD,SENSOR (1) ( (0.000g) (Cần nối) PR151-48230 37,000
085 SNAP PIN(10,HOLD) (2) ( (0.000g) (Chốt khóa) PG001-34130 5,000
090 LINK,FLOAT (1) ( (0.000g) (Khớp nối) PR151-48242 67,000
100 PIN,JOINT (3) ( (0.035g) (Chốt khớp) 05122-50885 16,000
110 SNAP PIN(8,HOLD) (3) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000
120 LINK,FLOAT (1) ( (0.000g) (Khớp nối) PR151-48252 48,000

Phao trái phải

Phao trái phải

Phụ kiện

Phụ kiện
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 PLATE(SEEDLING SCRAP (2) ( (0.700g) (Đĩa) PG001-91130 204,000
030 GAUGE,SEEDING TAKE (1) ( (0.000g) (GAUGE,SEEDING TAKE) PR151-97110 28,000
060 CLAW,PLANTING (12) ( (0.033g) (Chân cấy) PA401-51713 (W9505-23001) 94,000
070 MARKER (2) ( (0.000g) (MARKER) PR151-47510 42,000
080 CAP,MARKER (2) ( (0.000g) (Nắp) PR151-86380 8,000
090 GRIP,MARKKER (2) ( (0.000g) (Kẹp) PR151-83430 13,000
100 CABLE,SENSOR (1) <=711891 ( (0.260g) (Cáp) PR152-73315 662,000
100 CABLE(SENSOR) (1) >=711892 ( (0.000g) (Dây cáp) PR151-73310 507,000
110 HOLDER (1) >=711907 ( (1265g) () PR158-68812