Sàn

Sàn
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 SÀN BỔ TRỢ (SUBSIDARY DECK) 16.8kg 1 5T081-21230 3,891,000
020 ĐINH,ĐẦU NỐI (PIN,JOINT) 0.075kg 1 05122-51645 63,000
030 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.01kg 1 04011-50160 4,000
040 ĐINH, TÁCH RỜI (PIN,SPLIT) 0.004kg 1 05511-50430 2,000
050 ĐINH,ĐẦU NỐI (PIN,JOINT) 0.039kg 1 05122-51240 30,000
060 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.005kg 1 04011-50120 2,000
070 ĐINH, TÁCH RỜI (PIN,SPLIT) 0.002kg 1 05511-50420 2,000
080 SÀN (DECK) 3.55kg 1 5T081-21162 673,000
090 ĐINH VÍT, VỚI VÒNG ĐỆM (SCREW,W SEMS(PAN HEAD)) 0.015kg 6 03034-50820 6,000
messenger
zalo